دبیرستان دخترانه فرزانگان 7 دوره اول
کادر آموزشی و علمی